บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Execution OD)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาฯ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารงานด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารเป้าหมาย และการสร้างงานเชิงกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี

o             มีทักษะด้านเทคนิคการนำเสนอ

o             มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานที่ดี

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. ผู้แทนขาย (ทีมสุกร)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์

o             มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และขายสินค้าปศุสัตรว์

o             มีทักษะการขาย หรือการตลาด และ Supply Chain Management

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. ผู้แทนขาย (ทีมกิจการสาขา)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science สัตวบาล การขาย หรือการจัดการทั่วไป

o             ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป ด้านงานขาย

o             ความรู้เกี่ยวกับสินค้า Fresh Meat

o             ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น

o             ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขางานเลขานุการ, ศิลปศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o             ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานเอกสาร, การติดต่อประสานงาน, งานเลขานุการ

o             มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, Power Point) ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง

 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร

o             ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

o             ความสามารถพิเศษ สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

o             สามารถใช้ Microsoft office ได้

o             มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกคล่องแคล่ว

o             มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและต้องมีสายตาปกติ

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง

 1. เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการตลาดหรือการบริหารผลิตภัณฑ์

o             มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์

o             มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์

o             สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. เจ้าหน้าที่ผลิต (สุกรชำแหละ)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร

o             มีความรู้ด้าน Food Technology, Meat Science หรือที่เกี่ยวข้อง

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ผู้จัดการแผนกควบคุมงานกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล / แมคคาทรอนิกส์ / ไฟฟ้า Control

o             มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ / งานติดตั้ง / งานบริการ / งานผลิตระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / วิศวกรรมระบบ ในอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ หรืออาหาร หรือฟาร์ม

o             มีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ

o             การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม เช่น Auto Cad, MS Office, ฯลฯ

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง

 1. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science

o             มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสุขาภิบาล

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง

 1. วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

o             มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป งานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง

 1. วิศวกรอาวุโส

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

o             ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงาน / ควบคุมงานก่อสร้าง / ออกแบบ วิศวกรรมโยธา

o             มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม)

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. วิศวกรเครื่องกล อาวุโส

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

o             มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีขึ้นไป

o             มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบสารสนเทศ

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science / Information Technology

o             มีประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปีด้านงาน IT Audit , IT Security

o             มีความเข้าใจในกระบวนการทา Risk assessment และ Risk base

o             มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวทางปฏิบัติชั้นนา (เช่น COBIT, ITIL, ITGC, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301)

o             มีความรู้เกี่ยวกับระบบงาน SAP, Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

o             มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

o             หากมี Certificate รับรองระดับมืออาชีพ เช่น CISA,CISM, CISSP หรือ CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

o             สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสสินเชื่อ

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน สินเชื่อ

o             มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานสินเชื่อ

o             พื้นที่ทำงาน : ภาคใต้

 1. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปทุมธานี)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร

o             มีประสบการณ์ทำงาน 8 – 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร

o             มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต การบริหารห้องปฏิบัติการอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนอาหาร การออกแบบไลน์ผลิตสินค้า ระบบ GMP, HACCP

o             พื้นที่ทำงาน : ปทุมธานี

 1. ผู้แทนขายอาหารสัตว์

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง, วาริชศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ด้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และเคมีภัณฑ์

o             เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

o             สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

o             มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

o             มีความสามารถในการสื่อสาร

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Packaging)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญษตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

o             มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ, งาน RD ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี

o             หากไม่มีประสบการณ์ต้องผ่านงาน Project ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และผ่านการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

o             มีความรู้เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และสามารถดำเนินการวางแผนริเริ่มความคิดสร้างสรรค์พัฒนาโครงงานต่างๆในการลดต้นทุน

o             มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ จัดหา

o             มีความรู้ความชำนาญ ใน โปรแกรม Microsoft office

o             มีความรู้ในขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท

o             มีความรู้ข้อมูลผู้ขาย

o             มีความรู้พื้นฐาน มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14000, HACCP และ GMP Good problem solving skills.

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. ผู้จัดการร้าน (ร้านอาหาร)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริการหรือการจัดการร้าน

o             ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านงาน การบริหารและการจัดการในธุรกิจร้านอาหาร

o             สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. ผู้จัดการส่วนผลิตโครงการ (โครงการสุกรขุน)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์ ,สัตวแพทย์

o             มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานผลิต

o             มีความรู้ด้านงานผลิตโครงการ, ผลิตปศุสัตว์

o             พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ

 1. New Business Development

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล

o             มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

o             มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)

o             มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)

o             มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

o             มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. Business Strategy & Planning

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล

o             มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

o             มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)

o             มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)

o             มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

o             มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

 1. ผู้จัดการส่วนวิศวกรบริการหลังการขาย

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

o             มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านการซ่อมบำรุง

o             มีความรู้ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา

o             สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาติขับขี่

o             สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

o             พื้นที่ทำงาน : พระประแดง

 1. นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม

o             สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

o             พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

 1. นักวิชาการส่งเสริม (ไก่)

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม

o             สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

o             พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

 1. สัตวบาล (ฟาร์มไก่)

คุณสมบัติ :

o             เพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา : สัตวศาสตร์

o             มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านงานการเลี้ยงไก่อย่างน้อย 3 ปี

o             ความสามารถพิเศษ : ขับรถยนต์ได้, มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ, มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ HACCP GMP ACP ISO9001

o             พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

 1. ผู้แทนขายต่างประเทศ

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ ,สัตวศาสตร์ , การตลาด

o             มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปด้านงานขาย

o             พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Eng/Science / บริหารธุรกิจ/ สัตวแพทย์ / สัตวบาลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

o             มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารความสัมพันธ์ / ลูกค้าสัมพันธ์

o             มีความเข้าใจในธุรกิจ การอ่านหรือวิเคาระห์ด้านการเงิน รู้และเข้าใจงานขายและการตลาด

o             มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร หรือเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านการตลาดหรือขาย

o             พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด

คุณสมบัติ :

o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด

o             มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นด้านการตลาด โดยเฉพาะหากเป็นการตลาดแบบ Mass Production จะพิจารณาเป็นพิเศษ

o             การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

o             การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโภค และกลยุทธ์การสร้าง Brand

o             พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://career10.successfactors.com/career?company=betagropub&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=sn39Lhkg3En7nhfBeCvGmVkUXw4%3d