ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (เหล่าราบ) อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.62 โดยมีอายุไม่เกิน

Read more