ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี

ธนาคารออมสิน รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs วุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ม.3 183อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ม.3 183อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างเหมาจ่าย 3 อัตรา จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3 180 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3 180 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า SMEs จำนวน 19 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค 1-18 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ

Read more

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 50 ตำแหน่ง เงื่อนไข อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หมายเหตุ 1. อายุไม่เกิน 45

Read more