กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2 อัตรา

Read more