กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนีย์บัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ

Read more