กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราว่างครั้งแรก จํานวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

Read more

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตราา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 40 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 521 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 521 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 สอบข้อเขียน วันที่

Read more

กรมที่ดิน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 43 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 43 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 25 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน จำนวน

Read more

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงาน จำนวน 27 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 46 คน ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) จำนวน 33 คน

Read more

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 136 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 136 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน

Read more

แชร์เลย!! สำนักตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ช-ญ 262 อัตรา สายดับเพลิง 134 อัตรา สายเทคนิค 125 อัตรา รวม 521 อัตรา

สำนักตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ช-ญ 262 อัตรา สายดับเพลิง 134 อัตรา สายเทคนิค 125 อัตรา รวม 521 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน

Read more

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 256 อัตรา

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 256 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : อบจ.นครราชสีมา

Read more

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร – กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77

Read more

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 106 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 106 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรกรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพลาธิการทหารบก

Read more