สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 วุฒิ ม.6/ปวช. 2700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 วุฒิ ม.6/ปวช. 2700 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม

Read more

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเเละจัดจำหน่าย ขนมปังเบเกอรี่ ทางบริษัทนั้นขาดเเคลนบุคลากรเลยเปิดรับคนจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รายเดือน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการอาหาร 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 80 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 2.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) 15 อัตรา วุฒิ

Read more

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (2 อัตรา) 2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (2 อัตรา) 3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) (1

Read more

สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 30 อัตรา

สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 30 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  15 อัตรา -ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จำนวน  1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา 2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน

Read more

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท การรับสมัคร สมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม วุฒิ ป.ตรี จำนวน 577 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/more_news.php?cid=32 ตั้งแต่วันที่ 28

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาตร์ และสาขาบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี

Read more