สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 23 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 23 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 จำนวน 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สภากาชาดไทย