สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต https://thaigov.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี