สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทั้ง 2 สาขาวิชา ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 2 วิชา คือประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปรามหรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ หรืองานบริหารระบบ การรักษาความปลอดภัย หรืองานธุรการของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
– ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ที่กำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประกาศนียบัตรจาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบกการรับสมัคร ร.ร.จ่อากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี
– ไม่ต้องมีประสบการณ์

3.นักวิชาการปฏิบัติการ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือ เอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการ ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน ศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสํานักงาน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)