กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 39 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 255 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 167 อัตรา
4.เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 6 อัตรา
5.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 32 อัตรา
6.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 6 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 10 อัตรา
8.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 181 อัตรา
9.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 5 อัตรา
10.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 20 อัตรา
11.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 175 อัตรา
12.โภชนากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2566
– สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
– สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://bma-csc.bangkok.go.th/bkkselection/ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)