กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมควบคุมโรค 24 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข

2.นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8.นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม (ปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ ทางนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ ทางเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ทางการจัดการนวัตกรรม ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ทางการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

10.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)