สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. 330 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. 330 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 330 อัตรา

คุณสมบัติ

1.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
2.ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.เป็นบุคคล เพศชาย และหญิง
4.อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
5.เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
6.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
7.ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS 4.5, CU-TEP 60, TOEIC 495,
– จีน HSK ระดับ 3 240, ระดับ 4 – 6 180
– ญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เท่านั้น

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)