กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 500 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการl รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 500 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรียกว่าสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 500 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ผู้สมัครสอบเป็นบุคคล เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
3.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
4.ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5.ได้วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.)
6.ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร
7.มีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ
8.สําหรับข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตาม
9.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
10.ผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)