สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 263 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 263 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักการข่าวปฏิบัติการ 140 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 40 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ

4.เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 28 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

6.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

7.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 40 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
– กรณีผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567 (ภาค ก. พิเศษ)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)