กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 126 อัตรา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 126 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักงานการภาษี 26 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.นักตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 27 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.พนักงานธุรการ 56 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจําแนกตําแหน่งและประเมินผลกําลังคน ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพากร | กรมสรรพากร