กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5.สถาปนิก 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

6.นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7.นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9.นักวิชาการขนส่ง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร) 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

10.นักวิชาการขนส่ง (ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

11.นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

12.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมท่าอากาศยาน