สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์