กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 200 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

การรับสมัคร

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน