สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปี 2565 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์
– ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเครื่องกล
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม