กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2.นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

3.นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

4.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

5.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

9.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

10.คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถในการขับร้องคีตศิลป์ไทย ตรงตาม สมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด

11.ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) ได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด

12.ผู้ประกาศและรายงานข่าว จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านประกาศและรายงานข่าว

13.นายช่างไฟฟ้า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร