ข่าวสอบท้องถิ่น เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปี 2564 ภาค ก ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค

ข่าวสอบท้องถิ่น

ข่าวสอบท้องถิ่น เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปี 2564 ภาค ก ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค

ในส่วนของการประกาศผลสอบท้องถิ่น ที่ผู้เข้าสอบทั้ง ภาค ก และ ภาค ข นั้น ทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

แจ้งว่าให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค”