กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก

2.นักพัฒนาสังคม 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง , ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง และประสบการณ์ 2 – 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) หรือ มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

5.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร หรือการตลาด

7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

8.พนักงานบริการ 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ