สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 11 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสื่อสารมวลชน

2.เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3.พนักงานบริการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง