หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน 130 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน 130 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 130 อัตรา (สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2.ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.เพศชาย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 34 ถึง 31 ธันวาคม 46)
4.มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ําหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6.เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7.ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8.ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9.ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
11.ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ดําเนินการ ผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.marine.navy.mi.th/paramitlitary ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน