สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หนื่อทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ

4.นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม > พนักงานราชการ > ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม