สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 1 -19 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.