มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ หลายวุฒิ 558 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ หลายวุฒิ 558 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประชาชนทั่วไป 330 อัตรา
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
– สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
– สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

2.นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ 102 อัตรา
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
– สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
– สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

3.บัณฑิตจบใหม่ 126 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
– สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
– สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://hrm.vru.ac.th/index.html หัวข้อ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดมีดังนี้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์