กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันกาศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันกาศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ (PDF) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : dgr.skb.plan@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล