เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 138 อัตรา

เทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 138 อัตรา รายละเอียดได้ที่

ตำแหน่งที่่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 15 อัตรา
– พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 5 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน 2 อัตรา
– ภารโรง 2 อัตรา
– นักการ 4 อัตรา
– คนงาน 65 อัตรา
– คนสวน 15 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน/การทำสัญญาจ้าง

1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครอง ซีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
4.ได้รับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก / กลาง เดือนละ 15,000 บาท และทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 1 ปี
6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา / พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,400 บาท และ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
7.พนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่ง เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : เทศบาลนครแหลมฉบัง