กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 54 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 54 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.นักวิชาการสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3.นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

4.นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์)

5.นักเทคนิคการแพทย์ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี (สาขาทัศนมาตรศาสตร์)

6.นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

7.เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

8.นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาช่างยนต์)

9.นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาไฟฟ้า)

10.นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

11.พนักงานธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สาขาพณิยชการ, สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน)

12.พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สาขาการบัญชี)

13.นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างยนต์)

14.พนักงานบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

15.พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยรักษาความปลอดภัย กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

16.พนักงานธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

17.พนักงานทั่วไป โรงซักฟอก กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมแพทย์ทหารอากาศ