กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทาง สื่อสารมวลชน

2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพ

4.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

5.เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี)

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปบัญชี)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง