สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ncfund-oncb.thaijobjob.com/202108/index.php ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ป.ป.ส.