กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2.เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) 43 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prd/hrad หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ” ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการจัดหางาน