ข่าวสอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเลื่อนสอบท้องถิ่น ปี 2564

ข่าวสอบท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยให้เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขัน ฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) จะคลี่คลาย จึงจะมีการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบต่อไป