กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคม
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.นิติกร
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์