กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู ตชด 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู ตชด 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา
1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 3 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 4 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 7 อัตรา
4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 5 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 6 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 6 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 6 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 7 อัตรา
9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 8 อัตรา
11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 15 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 13 อัตรา
13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 5 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 8 อัตรา
15.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษา สูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
2.เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะ เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อ จนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้า ฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน