สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บริหารงานทั่วไป (สังกัดสำนักงานจังหวัด) 406 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของทางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2564

หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำเนาคำสั่งมอบอำนาจพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของ สป.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรรฯ