สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 4 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง

– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ และ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-21 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน