กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางการโฆษณา ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางการประชาสัมพันธ์ หรือทางการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/DOPA.Register.Web/4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง