กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 140 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร 17 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิชาการขนส่ง 71 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.วิศวกรไฟฟ้า 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.วิศวกรเครื่องกล 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6.วิศวกรโยธา 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/202106/index.php ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมท่าอากาศยาน