กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 65 ตำแหน่ง 332 อัตรา

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 65 ตำแหน่ง 332 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหาราชินี) 2 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่) 1 อัตรา
5.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
6.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
7.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
8.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
9.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
10.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
11.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล ราชวิถี) 1 อัตรา
12.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคไต สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
13.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
14.นายแพทย์ ปฏิบัติการ (ด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
15.นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 2 อัตรา
16.นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) 1 อัตรา
17.นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
18.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ) 2 อัตรา
19.เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 3 อัตรา
20.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี) 14 อัตรา
21.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 1 อัตรา
22.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 7 อัตรา
23.เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
24.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
25.เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 3 อัตรา
26.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) 1 อัตรา
27.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
28.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 18 อัตรา
29.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 2 อัตรา
30.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 2 อัตรา
31.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 139 อัตรา
32.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 7 อัตรา
33.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) 1 อัตรา
34.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 14 อัตรา
35.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
36.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) 1 อัตรา
37.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
38.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 21 อัตรา
39.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง) 1 อัตรา
40.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณ สังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
41.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) 1 อัตรา
42.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
43.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี) 2 อัตรา
44.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
45.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
46.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 12 อัตรา
47.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 4 อัตรา
48.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 3 อัตรา
49.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
50.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี) 1 อัตรา
51.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
52.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) 1 อัตรา
53.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี) 2 อัตรา
54.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 5อัตรา
55.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
56.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตน ราชธานี) 2 อัตรา
57.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 5 อัตรา
58.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน) 2 อัตรา
59.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี) 1 อัตรา
60.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 4 อัตรา
61.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
62.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
63.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
64.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
65.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2564