กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 81 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 81 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญซี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา การจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 39 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

3.นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

4.นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล โรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับ เครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกล ที่กําหนด 4 ปี รวมเป็น 4 ปี)
1)รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2)รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
3)รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป
4)รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
5)รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป
6)เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7)รถยกแบบทรัดเครน
8)เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9)รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10)รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11)เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 10

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ ขึ้นไป และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี โดย จะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กําหนด 2 ปี รวมเป็น 2 ปี)
1)รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา
2)รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3)รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4)รถพ่นยาง
5)รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20ตัน ลงมา
6)รถตีเส้น
7)รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
8)รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
9)รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
10)รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 6 ตัน ขึ้นไป
11)รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
12)รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
13)รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล โรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8.นิติกร (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง) 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

9.วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ใน ระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

10.วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมทางหลวงชนบท