กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 25 อัตรา

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

2.นักสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์

3.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4.เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

5.นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
– มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผน และบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
– สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
– สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
– สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี

6.นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ และผู้สมัครสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้

7.นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ทางการออกแบบกราฟิก ทางดิจิตอลอาร์ต ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต และทางการออกแบบมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และทางแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย

8.นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย ส่วนกลาง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้) จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านตลาดแรงงานและด้านแรงงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

9.นักวิชาการแรงงาน ( ส่วนกลาง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก) จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดมีดังนี้ : กรมการจัดหางาน