สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป/ป.ตรี 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป/ป.ตรี 45 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

6.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

9.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน