สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ หน้าที่วิทยาการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ หน้าที่วิทยาการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 100 อัตรา
– กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย 80 อัตรา
– กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ชาย-หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
3.วุฒิ ม.6 หรือวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564