สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ชาย/หญิง 700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ชาย/หญิง 700 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผบ.หมู่กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. 100 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 80 อัตรา และ เพศหญิง 20 อัตรา
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2.นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. 200 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 160 อัตรา และ เพศหญิง 40 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น) 155 อัตรา
สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น) 45 อัตรา
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3.รอง สว.(สอบสวน) ในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สพฐ.ตร. 400 อัตรา
– เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564