กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3.นิติกร 7 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.นักพัฒนาสังคม 8 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

6.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์

7.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง ไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี

9.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
– ได้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ