กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 30 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 30 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือมีใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

3.นักพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิค

5.นิติกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6.พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.ผู้ดูแลผู้ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

8.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1 ปี

9.พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร