สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ และ สารสนเทศ

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

4.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม